VERKSAMHET

Nasala utskottet ansvarar för skötsel och utveckling av Nasoteket och därmed också avgjutningsverksamhet, så kallad nasifiering. Utöver detta ägnar sig utskottet åt diverse olika aktiviteter kring nasala ting, i regel utmärkta av en varierande blandning av humor och seriositet. Bland annat har man producerat ett antal skrifter (”Acta Nasologica”) med kortare och längre uppsatser kring ämnen som exempelvis ”Näsan i litteraturen”, ”Frihetsgudinnans näsa” et cetera.

Nasala utskottets exekutiv

NASAL DISPUTATION

Enskilda medlemmar av utskottet samt inbjudna utomstående förmågor har också författat  ”nasala doktorsavhandlingar” (se nasal bibliografi), vilka under parodisk-solenna former ventilerats inom den ”nasologiska fakulteten”.